ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN STAHLWILLE B.V. TUSSEN HANDELAARS

1.Toepasselijkheid

Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen met uitsluiting van de voorwaarden van de klant. Door het aangaan van de overeenkomst, verklaren onze klanten deze voorwaarden te kennen en ze te aanvaarden. Zij maken derhalve onbegrensd deel uit van onze overeenkomsten. Onze klanten mogen in geen geval hun eigen algemene voorwaarden tegen de onze opwerpen, behoudens ons voorafgaand akkoord daartoe. Indien uitdrukkelijk de voorkeur wordt gegeven aan de voorwaarden van de klant, dan gelden de hiernavolgende voorwaarden op aanvullende wijze.

2. Offerte

De offertes zijn vrijblijvend.

3. Bestelling

Een bestelling dient steeds schriftelijk, eventueel per fax of per e-mail, te gebeuren.

4. Orderbevestiging

Dit order verbindt de klant, doch verbindt de verkoper slechts na schriftelijke bevestiging.

5. Tussenpersonen

(handelsvertegenwoordigers of -agenten)

Bestellingen overgemaakt aan tussenpersonen zijn slechts geldig na onze schriftelijke orderbevestiging.

6. Leveringen

Tenzij anders bepaald, worden de goederen geleverd en aanvaard in de magazijnen van de verkoper.

7. Vervoer

De goederen worden vervoerd op risico en kosten van de koper, die verplicht is het materiaal te controleren bij ontvangst en dit opzicht slechts verhaal heeft op de derde persoon (de transporteur). Tegen transportrisico worden de goederen slechts verzekerd op aanvraag van de koper, waarbij de verzekeringskosten zullen worden doorgerekend.

8. Risico- en eigendomsovergang/Eigendomsvoorbehoud/Ontvangstname

De overdracht van risico heeft plaats op het ogenblik van de levering. De eigendomsoverdracht heeft slechts plaats na volledige betaling van de overeengekomen prijs. Zolang de betaling niet heeft plaatsgehad, is de koper er niet toe gerechtigd ze in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken. Na het vertrek van de goederen uit de magazijnen, wordt de levering beschouwd als ontvangen en goedgekeurd.

De goederen blijven volledige eigendom van de verkoper tot volmaakte betaling. Niettemin draagt de koper het risico van verlies of vernietiging van de goederen, zodra de koopovereenkomst voltrokken is.

9. Afhaling

Indien de koper op het voorziene tijdstip de goederen niet afhaalt, mag hij zich niet meer op de vroeger vastgestelde leveringstermijnen beroepen. De verkoper behoudt zich het recht voor om na verloop van 15 dagen de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De verkoper behoudt zich tevens het recht voor vergoeding te eisen voor de schade, die wordt geleden ingevolge de niet- of niet-tijdige afhaling.

10. Betaling

De rekeningen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, binnen 30 dagen van de datum van de factuur.

Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing.

Door niet-betaling van één rekening worden alle andere rekeningen onmiddellijk opeisbaar en is de vennootschap gerechtigd om iedere nog niet uitgevoerde verkoop te ontbinden en alle leveringen op te schorten.

11. Prijs

Tenzij anders overeengekomen was, behouden wij ons het recht voor, op elk ogenblik nieuwe prijzen, voortkomend uit prijswijzigingen bij de fabriek, douanerechten, wisselkoersen, transportprijzen, sociale wetten of elke andere oorzaak die de kostprijs kan beïnvloeden, toe te passen op de bestellingen of gedeelten van de bestellingen die nog te leveren zijn.

12. Leveringstermijnen

De leveringstermijn is aangegeven bij wijze van inlichting. Laattijdige levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of weigering de goederen in ontvangst te nemen.

13. Overmacht

De verkoper is ontlast van iedere verantwoordelijkheid ingeval van overmacht (ongevallen, oorlog, stakingen, lock-out, opstanden, gebrek aan vervoermateriaal, brand van de fabriek van de verkoper, ...). Hij behoudt zich het recht voor de termijn van uitvoering van de overeenkomst te verlengen, zolang de overmacht duurt.

14. Garantie

a) De niet-conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen de 48 uur na de levering bij aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan de verkoper, bij gebreke waaraan de verkoper elke klacht als onontvankelijk mag beschouwen. Wij behouden ons het recht voor om bij gegronde klachten over te gaan hetzij tot betaling van de aankoopprijs, hetzij tot vervanging van de betrokken goederen.

b) Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken dient door de koper te worden ingesteld binnen de twee maanden na de ontdekking van het gebrek, bij gebreke waaraan de vordering in toepassing van artikel 1648 B.W. onontvankelijk is.

Deze vordering moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen het jaar na de levering. Zo er verantwoordelijkheid is in hoofde van de verkoper, zal de koper de schade concreet moeten bewijzen. Indien klachten ontvankelijk en gegrond worden bevonden, beperkt de verplichting van de verkoper zich tot het vervangen of herstellen van de gebrekkige of beschadigde goederen en kan de schade maximaal gelijk zijn aan de kostprijs van het verkochte goed. Geen andere schade van de koper of een derde komt in aanmerking voor vergoeding. Elke aansprakelijkheid van de verkoper is in elk geval uitgesloten, wanneer de schade zou zijn veroorzaakt door samenloop van een gebrek in het produkt en door de schuld van het slachtoffer, of van een persoon, voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is. Ook bij voortverkoop verplicht de koper zich ertoe de bijzondere garantievoorwaarden van zijn leverancier aan zijn afnemers over te maken.

15. Wanprestatie van de koper

Bij niet-naleving van de verplichtingen van de koper, heeft de verkoper het recht de leveringen stop te zetten.

Bovendien kan de verkoper, indien een per aangetekende brief verstuurde aanmaning zonder gevolg bleef gedurende 15 dagen, dit contract beschouwen als ontbonden voor het geheel of verbroken voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, en dit onverminderd zijn recht op schadevergoeding van 30 % van het factuurbedrag als vergoeding voor onkosten en winstderving, zonder dat de verkoper het bewijs dient te leveren van het bestaan en de omvang van de schade.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen en/of zijn werkelijke schade te bewijzen. De facturen zijn bij aflevering, contant betaalbaar, behoudens bijzondere voorwaarden een afwijkende betalingstermijn voorzien.

16. Wanbetaling

In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd worden met verwijlinteresten à 1 % per maand. Bovendien zal elke op de vervaldag niet betaalde factuur, van rechtswege en zonder aanmaning, verhoogd worden met 10 % als schadebeding, met een minimum van 150,00 €.

17. Bevoegde rechtbank

In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Aalst bevoegd.

18. Toepasselijke wet

Het contract wordt beheerst door het Belgische recht.

 

 

Une traduction en français de nos conditions générales de vente peut être envoyée sans frais à nos clients, sur simple demande. Le fait que cette traduction ne figure pas sur ce document ne peut être invoqué pour prétendre que nos conditions étaient non connues et non acceptées.